INASL Governing Board

INASL Governing Board

President

Vinod K. Dixit, Varanasi

Email: drvkdixit@gmail.com

President Elect

Anil Arora, Delhi

Email: dranilarora50@gmail.com

Past President

Vivek A. Saraswat, Lucknow

Email:profviveksaraswat@gmail.com

Secretary General

Radha K. Dhiman

Email: rkpsdhiman@hotmail.com

Treasurer

Ajay Duseja, Chandigarh

Email: ajayduseja@yahoo.com


Member

A.V. Siva Prasad,Vizag

Email:drsivaprasad@hotmail.com

Member

Manisha Bangar, Hyderabad

Email: m_rangari2005@yahoo.com

Member

Shivaram P. Singh, Cuttack

Email:spsingh.cuttack@gmail.com

Member

BS Satyaprakash, Bengaluru

Email: satyaprakashbs@gmail.com

Member

Aabha Nagral, Mumbai

Email: aabhanagral@gmail.com


INASL REGIONAL COORDINATORS

Shalimar

Email : drshalimar@yahoo.com

Region : Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, J & K, Haryana

Gaurav Pandey

Email : drgauravpandey@yahoo.com

Region : Uttaranchal, UP, Bihar& Jharkhand

Kausik Das

Email : kausikdasmail@gmail.com

Region : W Bengal, A&N

BD Goswami

Email : bhabadev@rediffmail.com

Region : Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura

Sandeep Nijhawan

Email : drnijhawan@yahoo.com

Region : Rajasthan


Sudhanshu Patwari

Email : purvapatwari@yahoo.com

Region : Gujarat, Daman & Diu

Ajay Jain

Email : ajayvjain@yahoo.com

Region : MP, Chattishgarh

S P Singh

Email : spsingh.cuttack@gmail.com

Region : Orissa

Aabha Nagral

Email : aabhanagral@gmail.com

Region : Maharashtra, Goa

Sethu Babu

Email : sethu9@rediffmail.com

Region : Andhra Pradesh, Telangana


Harshad Devarbhavi

Email : harshad.devarbhavi@gmail.com

Region : Karnataka

Jayanthi Venkatraman

Email : drjayanthivenkat56@gmail.com

Region : T.N , Pondicherry

Mathew Philip

Email : drmathewphilip@gmail.com

Region : Kerala