INASL Regional Coordinators (IRC)


S.No.

Region

Name & Email

Photos

1

Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Haryana

Shalimar
drshalimar@yahoo.com

2

Andhra Pradesh, Telangana

Padaki N Rao
npadaki@yahoo.com
Sethu Babu   
Sethu9@rediffmail.com

3

West Bengal, A&N

Kaushik Das  
kaushikdasmail@gmail.com

4

Karnataka

Harshad Devarbhavi   
Harshad.devarbhavi@gmail.com

5

Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Manipur,Nagaland, Mizoram, Tripura

B. D. Goswami
bhabadev@rediffmail.com

6

MP, Chattishgarh

Ajay Jain 
ajayvjain@yahoo.com

7

Maharastra, Goa

Aabha Nagral      
aabhanagral@gmail.com

8

Rajasthan

Sandeep Nijhawan      
drnijhwan@yahoo.com

9

Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand

Gaurav Pandey      
drgauravpandey@yahoo.com

10

Gujarat, Daman & Diu

Sudhanshu Patwari     
purvapatwari@yahoo.com

11

Kerala

Mathew Philip    
drmathewphilip@gmail.com

12

Orissa

Shivram Singh     
Spsingh.cuttack@gmail.com

13

Tamil Nadu, Pondicherry

Jayanthi Venktaraman      
drjayanthi35@yahoo.co.in